๑.๒ ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนในด้านการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการและความช่วยเหลืออื่นใดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ตั้งชั่วคราว ต่อมาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓/๕
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งกง  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎรธานี โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านดอนรัก เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารเรียน จนถึงปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่ให้บริการเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่มและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภท

บทบาทหน้าที่

1.จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็ก             เล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการเรียนร่วม

3.จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ           ความช่วยเหลืออื่นใด รวมถึงการจัดบุคลากร

4.พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

5.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา

6.จัดระบบการส่งต่อสำหรับคนพิการ

7.เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

8.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาให้คนพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ”

พันธกิจ

๑. บริการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตลอดจนจัดให้ได้รับ
สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

๓. ประสานและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ

๔. ประสานส่งต่อให้คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพ

๕. พัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามกระบวนการ การประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

๑. คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

๒. คนพิการทุกคนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึง

๓. เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่คนพิการ

๔. เป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

๕. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งต่อคนพิการอย่างเป็นระบบ

๖. พัฒนาคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเอง มีศักดิ์ศรีและอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข

๗. สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                       ” มีน้ำใจ ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

๑.๔ ตราสัญลักษณ์ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี           

๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่

            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ ๕ ไร่ ๒ งาน  มีอาคาร  จำนวน
๒  หลัง  และมีสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้

ที่รายการอาคารและสิ่งก่อสร้างหน่วยนับจำนวน

ปี งปม.

ที่ได้รับ

๑.อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบประหยัดหลัง๒๕๔๙
๒.อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษแบบมาตรฐาน(ด้านห้องธาราบำบัด)หลัง๒๕๕๑
๓.อาคารพยาบาลหลัง๒๕๕๑
๔.ห้องประกอบอาหารห้อง๒๕๕๔
๕.ห้องน้ำห้องส้วมแบบ ๖ที่/๒๗หลัง๒๕๕๑
๖.เสาธงมาตรฐาน ๑๒ เมตรต้น๒๕๕๑
๗.ซุ้มประตูและป้ายชื่อชุด๒๕๕๐
๘.รั้วโปร่งแบบตาข่ายถักกรอบเหล็กเมตร๑๐๐๒๕๕๐
๙.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเมตร๖๐๒๕๕๓
๑๐.สนามเด็กเล่นสนาม๒๕๕๔
๑๑.อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ด้านห้องสมุด)หลัง๒๕๕๖
๑๒.รั้วมาตรฐานแบบทึบเมตร๑๙๘๒๕๕๗
๑๓.ห้องเก็บของหลัง๒๕๕๗
๑๔.หลังคาโรงจอดรถหลัง๒๕๕๗
๑๕.โรงอาหารหลัง๒๕๕๘
๑๖.บ้านพักครูแบบแฟลตหลัง๒๕๕๙
๑๗.อาคารเรียนเตรียมความพร้อมหลัง๒๕๖๐
๑๘.อาคารส่วนหน้าหลัง

๒๕๖๑

๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  ๓๐  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๗๕๐ ไร่ มีลำคลองทับท้อนไหลผ่าน ซึ่งแบ่งเขตระหว่างตำบลทุ่งกง กับ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองฯ เป็นตำบลที่มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางมีประชากรประมาณ ๔,๗๐๐ คน  จำนวนหลังคาเรือน ๑,๒๐๐ หลังคาเรือนอาชีพหลักของชุมชน คือทำงานโรงงาน ทำสวน อาชีพเสริม เช่น เลี้ยงสัตว์ และ ประมง เป็นต้น ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีชักพระและประเพณีกินหอยนางรม

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ เลขที่  ๗๓/๕  ถนนสะพานดิน-สะพานสอง หมู่ ๒ ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐ เป็นเขตที่ตั้งของหมู่บ้านดอนรัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุจำนวน ๕ ไร่
๒ งาน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ที่ดินของราษฎร

ทิศใต้ ติดต่อกับ ที่ดินของราษฎร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ที่ดินของราษฎร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางหลวงชนบทหมายเลข สฎ ๓๐๑๒

๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี  ๑๙  อำเภอ  ลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ระหว่าง ๐๕’ ตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ ๑๒,๘๙๑  ตร.กม. หรือ ๘,๐๕๗,๑๒๕  ไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับ ๖ ของ

ประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ  ๖๔๕ กม. ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  ๑๕๖  กม.
มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ ๒๒๗.๒๕ ตร.กม. และรองลงมา
คือ เกาะพะงัน มีเนื้อที่ ๑๙๔.๒๐ ตร.กม. นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวารต่าง ๆ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพังงาและระนอง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีจำนวนประชากร  ๑๐๒,๐๖๔  คน (ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ พ.ศ. ๒๕๕๖)

จำนวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการแล้วจำนวน   ๘๗๐  คน

๔. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ทำสวน ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ๘๔,๐๐๐  บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน

๕. โอกาสและข้อจำกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ

โอกาสของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งกง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง วัดทุ่งกง วัดเขาแก้ว วิทยาลัยฝึกลิง ส่งผลให้การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ในด้านข้อมูลข่าวสาร และ
ด้านอื่น ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ

๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ ทำให้มีแหล่งค้นคว้าที่สะดวกรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิการและให้ครูนำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการทางการศึกษาทั้ง ๙ ประเภท ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้

๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

๘. บุคคลออทิสติก

๙. บุคคลพิการซ้อน

            กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

๑. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ เป็นขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การซักประวัติ สังคมมิติและการเยี่ยมบ้าน

๒. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและการส่งต่อ  การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา เป็นวิธีการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบกพร่องแยกจากเด็กทั่วไป จัดเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติ หรือมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกติ การคัดกรองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา มักจะพิจารณาว่าเด็กมีลักษณะอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้ เช่น มีความพิการ มีความบกพร่องหรือมีศักยภาพจำกัด จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการเป็นการช่วยในการค้นหาเด็กที่ควรจะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

การส่งต่อ เป็นกระบวนการเพิ่มเติมหลังการคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียดเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การตรวจวัดระดับการได้ยิน การตรวจวัดระดับสติปัญญา เป็นต้น

๓. การประเมินความสามารถพื้นฐาน เป็นการประเมินให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเพื่อค้นหาจัดเด่น จุดด้อย โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามวัยของเด็กทั่วไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผนให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น

และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนให้คำนึงถึงทักษะพื้นฐานทั้ง ๖ ทักษะ

๔. การจัดทำแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

๔.๑ การจัดทำแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว เป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนให้บริการที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัว

๔.๒ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนัก รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา รวมทั้งมีแนวทางในการจัดหาหรือจัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ

๕. การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมให้เด็กพิการทุกประเภทจะต้องคำนึงถึงระดับความสามารถพื้นฐานและข้อจำกัดของเด็กพิการแต่ละคน กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กพิการ นอกจากต้องจะต้องคำนึงถึงระดับความสามารถพื้นฐานและข้อจำกัดดังกล่าวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความสามารถทักษะทั้ง ๖ ด้าน และทักษะที่จำเป็นแต่ละประเภทความพิการ

๖. การประเมินความก้าวหน้า  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จะต้องมีการจดบันทึกและรวบรวมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกที่เกี่ยวกับตัวเด็ก แฟ้มสะสมผลงานเด็ก โดยครูการศึกษาพิเศษ ครูผู้รับผิดชอบ นักวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน มีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ  เป็นการกำกับ ติดตามผล การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ตามแนวทางการให้บริการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษและเป็นไปตามแผนบริการเฉพาะครอบครัวและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมถึงการที่เด็กพิการได้รับการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการที่กำหนดไว้ในแผนบริการเฉพาะครอบครัวและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่คนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีความหลากหลายและเป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการส่งต่อคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพและยกระดับเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ๑.๘ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการทางการศึกษาทั้ง ๙ ประเภท ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้
๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
๘. บุคคลออทิสติก
๙. บุคคลพิการซ้อน
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความต้องการจำเป็นของเด็กแต่ละคน โดยมีขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ดังนี้

กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

           ๑. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ เป็นขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การซักประวัติ สังคมมิติและการเยี่ยมบ้าน

            ๒. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและการส่งต่อ  การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา เป็นวิธีการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบกพร่องแยกจากเด็กทั่วไป จัดเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติ หรือมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกติ การคัดกรองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา มักจะพิจารณาว่าเด็กมีลักษณะอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้ เช่น มีความพิการ มีความบกพร่องหรือมีศักยภาพจำกัด จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการเป็นการช่วยในการค้นหาเด็กที่ควรจะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

การส่งต่อ เป็นกระบวนการเพิ่มเติมหลังการคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียดเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การตรวจวัดระดับการได้ยิน การตรวจวัดระดับสติปัญญา เป็นต้น

๓. การประเมินความสามารถพื้นฐาน เป็นการประเมินให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามวัยของเด็กทั่วไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผนให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้อดคล้องกับความต้องการจำเป็นและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนให้คำนึงถึงทักษะพื้นฐานทั้ง ๖ ทักษะ

๔. การจัดทำแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว และการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล

๔.๑ การจัดทำแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว เป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนให้บริการที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัว

๔.๒ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรตะหนัก รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา รวมทั้งมีแนวทางในการจัดหาหรือจัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ

๕. การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมให้เด็กพิการทุกประเภทจะต้องคำนึงถึงระดับความสามารถพื้นฐานและข้อจำกัดของเด็กพิการแต่ละคน กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กพิการ นอกจากต้องจะต้องคำนึงถึงระดับความสามารถพื้นฐานและข้อจำกัดดังกล่าวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติและ สติปัญญา ความสามารถทักษะทั้ง ๖ ด้าน และทักษะที่จำเป็นแต่ละประเภทความพิการ

๖. การประเมินความก้าวหน้า  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จะต้องมีการจดบันทึกและรวบรวมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์
การเขียนบันทึกที่เกี่ยวกับตัวเด็ก แฟ้มผลงานเด็ก โดยครูการศึกษาพิเศษ ครูผู้รับผิดชอบ นักวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน มีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗.การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ  เป็นการกำกับ ติดตามผล การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ตามแนวทางการให้บริการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษและเป็นไปตามแผนบริการเฉพาะครอบครัวและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  รวมถึงการที่เด็กพิการได้รับการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการที่กำหนดไว้ในแผนบริการเฉพาะครอบครัวและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

๑.๙ โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                                      นายทรงพล  นาคพิน              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          ประธานกรรมการนางนงเยาว์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายทรงพล  นาคพิน              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                ประธานกรรมการ
นางนงเยาว์  จ่าแก้ว               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ
นายวีระพนธ์  คงพยัคฆ์          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               กรรมการ
พระครูสถิตสุธรรมรส              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                      กรรมการ
นางสุรีภรณ์  พรหมศรีแก้ว      ผู้แทนศิษย์เก่า                                              กรรมการ
นายสมจิตร  ด่านวิริยะกุล       ผู้แทนผู้ปกครอง                                            กรรมการ
นางวิไล  ทองเกตุ                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                        กรรมการ
นางสุนิตา  คงวิจิตร                ผู้แทนครู                                                         กรรมการ
นายณัฐพงศ์  บำรุง                ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ
    ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี     

 

 

 

 

Close Menu
Skip to content