การประชุม ส่งมอบคูปอง สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมส่งมอบคูปอง สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แก่โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ขอรับบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ในโปรแกรม IEP Online และมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม
Close Menu
Skip to content