โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เข้ามาศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
Close Menu
Skip to content