ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาสานสัมพันธ์
กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
โดยจำแนกกีฬาดังนี้ กีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย กีฬาเปตองชาย-หญิงแบ่งการแข่งขันประเภท เดี่ยว
คู่ และทีม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม
7
ให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

Close Menu
Skip to content