คณะบุคลากร กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้กับนักเรียน ในกิจกรรม “เที่ยงนี้…พี่เลี้ยงน้อง”

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 คณะบุคลากร กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมให้กับน้อง ๆ นักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในกิจกรรม “เที่ยงนี้…พี่เลี้ยงน้อง”
ตามโครงการ “หนึ่งส่วนราชการ หนึ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” 

 

Close Menu
Skip to content